รัฐอลาสก้านั้น ได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เพราะยังมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เป็นบร…